UIT HET ARCHIEF GELICHT

200 jaar gemeente

De gemeente Barneveld bestaat 200 jaar!

In 1818 werd het platteland van Gelderland opnieuw ingedeeld. De oude Mairies uit de Franse Tijd verdwenen en maakten plaats voor gemeenten. De eerste vergadering van de gemeenteraad van Barneveld vond plaats op 8 januari 1818. Tijdens deze vergadering werden Van Zuijlen van Nieveld en Van den Ham benoemd tot wethouders. De gemeenteraad bestond uit de heren Pauw, Blank, Wijngaards en Romijn. De notulen hiervan ziet u hier, een transcriptie van de tekst erbij.

Januarij 1818 fo

1

Eerste Vergadering voor de

GemeenteRaad des ambts

Barneveld


Donderdag den 8 Januarij 1818


Het reglement voor het platteland van Gelderland, met den aanvang van dezen Jaare 1818 geintroduceert zijnde, werd door den Heer Schout , als president der te constitueerne GemeenteRaad, ter tafel gebragt. Eene aanschrijving van den Heere Hoofdschout der NederVeluwe ddo [de dato] 3 Januarij l.l. [laatstleden] no. 7. , dewelke door den Secretaris geleezen werd, & daaruit consteerde dat bij Besluit van Haere Gedeputeerde Staaten dezer provintie ddo 27 Decemb. 1817 no. 1, 3e afdeling tot assessooren & GemeenteRaaden voor dit Ambt waaren benoemd de Heeren C. J. van Zuijlen v. Nieveld tot den Brieler, M. A. van den Ham & tot Raadsleden

J. Pauw

Rijk Blank

J. M. Wijngaards &

H. Romijn


Welk alle ten gevolge voorzegde aanschrijving van den Heer Hoofdschout, door den Heer President bij messive voor den 5e Januarij J.L. [jongstleden] optreden in het Ambts huis te Barneveld geconvoceerd zijnde, ten einde de gevorderde Eed afteleggen. Zoo zijn dezelve alle aldaar Erschijnen, wanneer door den Heer voorzitter aan ieder respectivelijk werd afgevraagd, of dezelve hunne benoeming accepteerden, hetwelk door alle beaamd zijnde, werd door den secretaris voorgelezen den Eed voorgeschreve bij art. 90 van voorzeid reglement, welke door elke der voornoemde persoonen is afgelegd met toezegging zoo waarlijk mogt hun God alemagtig helpen. Waarna ten gevolge van art. 74 van meergenoemd reglement de rang van zitting opgenoomen bepaald zijnde, heeft de vergadering volgende wijze sessie genoomen:

Assessooren de Heeren

C. J. van Zuylen van Nieveld

M. A. van den Ham

Leeden van den Raad

Rijk Blank

Hendrikus Romijn

J. Pauw

J. H. Wijngaards


Waarna door den Heer Voorzitter de vergadering voor geconstitueerd werd verklaard en voords goed gevonden den Heere Hoofdschout van den afloop der werksaamheeden te informeeren waar na de vergadering, als tot geen nader oogmerk geconvoceerd, gescheiden is.


Noot:

Assessor = wethouder

Constitueren = instellen, vormen

Convoceren = bijeenroepen, vergaderen

Messive = boodschap