onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines

DENK EN PRAAT MEE


Kent u in onze gemeente een goede locatie voor één of meer windturbines? Wilt u meepraten over de afwegingen die volgens u van belang zijn bij het bepalen van een goede locatie van een windturbine? Of heeft u vragen over windturbines? Kom dan naar één van de bijeenkomsten die de gemeente organiseert over het locatieonderzoek windturbines.


Waarom de gemeente Barneveld kiest
voor windenenergie

De gemeente Barneveld moet in 2050 energie-neutraal zijn. Dat betekent dat we in de gehele gemeente met zijn allen, net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. De eerste tussenstap op weg naar dat doel is het duurzaam opwekken van 20% van de lokale energiebehoefte in 2020. Het halen van dat doel vraagt om een optelsom van verschillende technieken en methoden om energie te besparen en om energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan het goed isoleren van woningen om zo weinig mogelijk energie te verliezen of het opwekken van energie via zonnepanelen, biomassa en bodemenergie.


Ook via windturbines wil de gemeente duurzame energie opwekken. In de gemeentelijke energievisie (2015) is vastgelegd dat 4 tot 8 windturbines een grote bijdrage moeten kunnen leveren. Deze windturbines zijn nodig om de energiedoelstellingen op korte termijn te halen en zijn daarom een belangrijke duurzame energiebron voor onze gemeente.

Er komt een structuurvisie windenergie

De gemeente wil het plaatsen van windturbines mogelijk maken. De eerste stap die we daarvoor zetten is het in beeld brengen van de locaties binnen de gemeente die geschikt kunnen zijn voor windturbines. Dit onderzoek start dit jaar. We willen inwoners, bedrijven en andere belangstellenden bij dit proces betrekken (daarover leest u hieronder meer). De meest kansrijke locaties worden vastgelegd in een structuurvisie windenergie. In de structuurvisie worden ook de voorwaarden genoemd waar een windproject aan moet voldoen.

Meerdere stappen nodig

Het maken van de structuurvisie windenergie gebeurt in drie stappen. Een windturbine heeft invloed op zijn omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluid en veranderingen in het landschap. Deze invloed gaan we met behulp van onderzoek in beeld brengen. Dit onderzoek wordt gepresenteerd in een milieueffectrapport (MER). Het milieuonderzoek kan past starten, nadat eerst is bepaald wat precies de onderdelen van het onderzoek zijn. Dit is de eerste stap. Voor een deel volgt dat uit wet- en regelgeving. Maar er is meer dan wet- en regelgeving alleen. De gemeente betrekt daarom ook de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Barneveld bij het bepalen van de uitgangspunten voor het onderzoek. We doen dit via de drie brainstormavonden waarin iedereen ideeën en suggesties kan aandragen en vragen kan stellen. De conclusies van deze bijeenkomsten zullen ter inzage worden gelegd in de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Na vaststelling door de gemeenteraad, start de tweede stap.


De tweede stap is het onderzoek zelf (het MER). Het MER is een belangrijke bouwsteen voor de structuurvisie. Het laat met een onderbouwing zien welke locaties voor windturbines geschikt zijn. Dit zijn de zoekgebieden die worden vastgelegd in de structuurvisie windenergie. Het opstellen van de structuurvisie windenergie is de derde en laatste stap in het proces. De structuurvisie benoemt niet alleen de zoek-gebieden. Het geeft ook aan welke voorwaarden de gemeente stelt en welke afwegingen dus een rol spelen bij het bepalen waar daadwerkelijk wind-turbines kunnen komen. Het MER en een ontwerp voor de structuurvisie worden tegelijkertijd ter inzage gelegd voor reacties. Er komen dan ook nieuwe bijeenkomsten voor inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden met uitleg over het MER en ontwerp structuurvisie (planning medio maart 2019). De verwachting is dat de gemeenteraad in september 2019 de structuurvisie windenergie zal vaststellen.

Structuurvisie windenergie gereed en dan?

Als de structuurvisie windenergie is vastgesteld door de gemeenteraad, dan kunnen initiatief-nemers die windturbines willen plaatsen zich bij de gemeente melden met concrete voorstellen.


De gemeente toetst het initiatief dan aan de structuurvisie windenergie en aan de relevante wet- en regelgeving. Die toets gaat nog een slag dieper dan is gedaan bij het onderzoek voor de structuurvisie windenergie en zoomt in op de concrete locatie. Als het initiatief past in de structuurvisie en er verder geen juridische belemmeringen zijn, dan zal de gemeente in principe medewerking verlenen aan het initiatief.


De gemeente start dan een procedure om het bestemmingsplan voor die locatie te wijzigen. Dat is de tweede noodzakelijke stap. Omwonenden en andere belanghebbenden van die locatie worden in dit proces dan betrokken. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of de windturbines wel of niet op die locatie kunnen komen.

Waarom willen we duurzame energie opwekken?

Er zijn twee belangrijke redenen om duurzame energie op te wekken. De eerste is het tegengaan van klimaatverandering. De energieopwekking met behulp van fossiele bronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool, leidt tot uitstoot van onder meer CO2. Te veel CO2 is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. De tweede reden is dat de fossiele bronnen opraken en Nederland steeds meer energie importeert uit het buitenland. Door zelf duurzame energie op te wekken, wordt Nederland minder afhankelijk van deze import.


Nederland heeft met de Europese Unie afspraken gemaakt over het duurzaam opwekken van energie en het verminderen van de CO2-uitstoot. Doel is dat de energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam is. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 49% zijn afgenomen. Hiervoor is energieopwekking uit meer duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld zon en wind nodig.

Meepraten over windenergie tijdens 1e drie bijeenkomsten


De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat het onderzoek naar geschikte locaties voor windturbines ook de vragen kan beantwoorden die leven bij u en andere inwoners, bedrijven en belanghebbenden. Het onderzoeksproces start daarom met drie brainstormbijeenkomsten. U bent van harte welkom om naar één van deze bijeenkomsten te komen.

De bijeenkomsten waarvoor we u uitnodigen zijn in de eerste plaats bedoeld om vooral goed naar u en de andere bezoekers te luisteren. We horen graag wat u belangrijk vindt de gemeente mee te geven. Dat kan bijvoorbeeld een suggestie zijn over een mogelijke locatie voor windturbines of het noemen van bepaalde randvoorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van windenergie. Denk bij die randvoorwaarden bijvoorbeeld aan financiële participatievormen of de manier waarop we omgaan met veranderingen in het landschap. Uiteraard kunt u ook vragen stellen over het voorgenomen locatieonderzoek en over wind-energie in het algemeen. Daarnaast zijn er een aantal experts op het gebied van windenergie aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten geeft de gemeente ook uitleg over het verdere verloop van het onderzoeksproces.

Praat en denk mee tijdens de brainstormbijeenkomsten over windenenergie

Er zijn drie bijeenkomsten over windenenergie:

  • 2 juli in de Veluwehal, Barneveld
  • 3 juli in dorpshuis ’t Trefpunt, Voorthuizen
  • 5 juli in Kulturhus De Essenburcht, Kootwijkerbroek.

Contact met de gemeente

Heeft u voorafgaand aan de bijeenkomsten een vraag over het locatieonderzoek, dan kunt u hierover bellen of e-mailen met projectleider Vincent Brus.