Waar gaat de Omgevingsvisie over?

Om te begrijpen waarom we met een Omgevingsvisie aan de slag gaan, moeten we eerst meer uitleggen over de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande losse wetten vervangt. Deze wetten gaan allemaal over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat moment gaan de 26 wetten, die gericht zijn op jouw leef­omgeving, samen verder in de Omgevingswet.

Doel van de Omgevingswet

De Omgevingswet moet de regels makkelijker maken en meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. De wetten en regels in de Omgevingswet worden straks simpeler en het aanvragen van vergunningen gaat sneller. Daarnaast gaat het proces straks volledig digitaal. Je kunt dan eenvoudig in het landelijke Omgevingsloket nagaan of een vergunning aangevraagd moet worden. In dit Omgevingsloket zijn landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving gebundeld. Net als de regelgeving van de waterschappen. De Omgevingswet heeft ook een maatschappelijk doel. De wet is bedoeld om fijn te (blijven) wonen in onze gemeente en de leefomgeving te verbeteren en te beschermen. Gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarom belangrijke thema’s in de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie van onze gemeente staat straks wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat. Over alles wat we buiten zien, horen en ruiken. Dit kan over gebouwen, wegen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte leefomgeving. Is dat bijv veel groen, wonen in een veilige wijk, voorzieningen op loop­afstand, goede voet- en fietspaden of dat je je auto goed kunt parkeren in de buurt van je woning? Of spreekt dfe locatie waar je woont je aan? We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente Barneveld spelen. In de Omgevingsvisie schrijven we op hoe wij willen dat Barneveld er in 2040 uitziet. Gemeenten zijn op grond van de Omgevingswet verplicht om een Omgevingsvisie te maken.

Omgevingsvisie, wat heb ik daar aan?

We willen de mooie dingen in onze leefom­geving waar we trots op zijn graag beschermen of zelfs verbeteren. Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken. Deze doelen vertalen we in ambities en leggen we vast in de Omgevingsvisie. In deze visie staat dus eigenlijk waar we de komende 10 tot 20 jaar mee aan de slag gaan. De Omgevingsvisie is straks het belangrijkste kader voor de ontwikkeling van onze gemeente. Daarom is het heel belangrijk dat alle wensen, doelen en ambities die in de Omgevingsvisie staan op een goede manier tot stand komen.

Samen gaan we voor een duurzame toekomst voor Barneveld! Denk jij met ons mee? Meld je aan op omgevingswet@barneveld.nl.

De Omgevingsvisie gaat over onze hele gemeente: zowel de dorpen als het buitengebied.

We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. Dat betekent dat onderwerpen als veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid in de hele visie terugkomen. Zo zorgen we ervoor dat we de juiste keuzes maken. Je kunt als de Omgevingsvisie klaar is ook makkelijk lezen waar we als gemeente voor staan en welke keuzes we maken. De Omgevingsvisie wordt namelijk geen dik papierwerk dat alleen voor de gemeente is bedoeld. De Omgevingsvisie is straks digitaal te bekijken. Hoe we dat gaan vormgeven volgt in het vervolg traject als duidelijk is wat er in komt.

Maand van de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is dus voor iedereen in onze gemeente belangrijk. Daarom willen wij die Omgevingsvisie graag samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties opstellen.  Als eerste stap hierin organiseren we in oktober de Maand van de Omgevingsvisie. Tijdens deze maand kan je op allerlei manieren jouw mening geven, meedenken en meepraten. Hoe dat kan, lees je verderop in deze krant. Vast staat dat wij jou daarbij nodig hebben. Wij willen graag van je weten hoe jij de toekomst van de gemeente voor je ziet. Wat gebeurt er als we ondernemers meer ruimte geven? Willen we meer veilige fietspaden of geven we de auto meer ruimte? Of willen we meer natuur en recreatie? Het gaat om de vraag hoe Barneveld er in 2040 uit moet zien.

De komende tijd zoeken we antwoorden op die vraag, samen met jullie. De inwoners, ondernemers, instellingen en iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente Barneveld. Meld je aan op barneveld.buurbook.nl