UITVOERINGS­AGENDA Q4 2021 – Q1 EN Q2 2022

Het groeiplan richt zich op de periode tot 2025. Het is een ambitieus plan met lange termijn effecten. Als organisatie willen we kort op de bal zitten bij de uitvoering van dit plan. Om die reden werken we kort cyclisch. Dat betekent dat we ieder kwartaal realistische activiteiten oppakken die bijdragen aan de langere termijn doelen. Het stelt ons in staat om snel te reageren en bij te sturen op de maatregelen. Tevens creëert het beweging en energie. Schematisch worden de acties geregistreerd, gepland en gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.

 • Informeren opdrachtgevers over de stand van zaken: eens per maand.
 • Informeren college over stand van zaken: eens per kwartaal.
 • Informeren raad over stand van zaken: twee keer per jaar.

Aanpak, middelen

 • Veranderteam: het veranderteam zorgt voor de bewaking van de dagelijkse voortgang van het groeiplan.
 • Bestuurlijk opdrachtgeverschap: Vertegenwoordigers vanuit het college in de stuurgroep: burgemeester en portefeuillehouder bedrijfsvoering.
 • Ambtelijk opdrachtgever tevens eindverantwoordelijke: Gemeentesecretaris.
 • Eigenaar groeiplan: Management Team.
 • Opdrachtnemer: Concerncontroller.
 • Teamleden Veranderteam: Het veranderteam bestaat uit een vertegenwoordiger HRM, Communicatie, Ondernemingsraad en organisatie (3 leden)
 • Projectondersteuning: Communicatiemedewerker.

Aanjaagteam

Vanuit de organisatie zijn collega’s gevraagd mee te denken over de aanpak en ons daarbij steeds de vraag te stellen wat goed is voor de organisatie. Deze groep helpt ons ook om te beoordelen wat wel of niet werkt. Met elkaar zorgen we voor een succesvolle uitvoering van het groeiplan.

Budget

Voor de uitvoering van het groeiplan wordt in de begroting 2022 1.000.000 euro incidenteel aangevraagd (de structurele post groei voor groei ad 100.000 euro wordt in de begroting 2022 afgeroomd tot nul). Dit budget zal nodig zijn om de interne opgaven uit het groeiplan te realiseren, hierbij moet onder andere worden gedacht aan de volgende activiteiten:

 • invoering capaciteitsmanagement (portfoliomanagement); hiervoor zal samen met een gespecialiseerd bureau de best practises van collega-gemeenten vertaald worden naar Barneveld en worden geïmplementeerd;
 • project ‘Basis op Orde’; hiervoor willen we met een extra capaciteits- impuls de basis klaarmaken voor de (toekomstige) opgaven;
 • externe begeleiding op de diverse ontwikkellijnen, voor de totale opgave (begeleiding veranderteam) tot individuele coaching, dit alles gericht op competentieontwikkeling;
 • onderzoek naar kwalitatieve scan personeelsbestand voor de toekomstige organisatie;
 • interne en externe communicatie.