ONZE BELANGRIJKSTE OPGAVEN IN DE KOMENDE JAREN

De wereld om ons heen staat niet stil, en daarmee ook de opgaven van de gemeente Barneveld niet. De richting van de opgaven wordt weergegeven door een aantal documenten:

  • De strategische visie Barneveld 2030
  • Hoofdlijnennotitie waarin de ontwikkelkoers van Barneveld naar 2040 is vastgesteld
  • De organisatievisie ‘Blij met Barneveld’
  • Het coalitieakkoord

In deze paragraaf geven wij een aantal opgaven weer waar onze gemeente voor staat en de komende jaren uitvoering aan moet/gaat geven.

Faciliteren groei van Barneveld naar 80.000 à 85.000 bewoners in 2040

In de hoofdlijnennotitie is uitgesproken om tussen nu en 2040 te groeien naar een inwoneraantal van circa 85.000 inwoners. Niet als doel op zich, maar vooral om eigen regie op de ontwikkelingen in de regio te behouden. Om de regie te houden zijn uitgangspunten vastgesteld die leidend zijn voor de invulling van onze omgevingsvisie. Die uitgangspunten geven richting in wat voor gemeente Barneveld wil zijn in de toekomst. Zowel op sociaal, ruimtelijk als economisch gebied.

Verstevigen positie als partner in de regio

Een grotere gemeente geeft kansen, maar schept ook verplichtingen. Onze rol zal toenemen in de regio, gevraagd en ongevraagd. Barneveld beweegt zich in verschillende regio’s. Per thema zullen we steeds op zoek gaan naar slimme coalities om die samen met onze omgeving op te pakken. Daarbij geldt: wat goed is voor de regio is ook goed voor Barneveld. We willen ons nadrukkelijker positioneren en strategische opgaven in een bredere context plaatsen. We willen anticiperen op ontwikkelingen en sturen op de meerwaarde voor Barneveld en de regio. Wij zullen onze strategische slagkracht moeten versterken.

Samenwerken in netwerken

Gemeenten zijn voor inwoners het gezicht van de overheid en hebben een prominente rol in de belangrijke opgaven van deze tijd. Tegelijkertijd zien we dat door deze stapeling aan opgaven de grenzen in zicht komen van wat gemeenten redelijkerwijs nog aankunnen. Dit dilemma vraagt om een andere manier van werken. Nog meer zal de gemeente de samenwerking moeten aangaan met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. In de wijk, de buurt, de regio en soms daarbuiten. Zo zullen onder andere gebiedsgericht werken en het dorpenbeleid het netwerken ondersteunen. Deze samenwerkingen stellen eisen aan de ambtelijke organisatie. De aansluiting van de ambtelijke organisatie met stakeholders in de maatschappij kan worden samengevat in de term overheidsnetwerken.

Op peil houden van een aantrekkelijk leef- en ondernemersklimaat

De leefbaarheidsopgave heeft betrekking op hoe geschikt en/of aantrekkelijk een gebied is om te wonen en te werken. Ook het behouden en verbeteren van een optimale bereik­baar­heid, de mogelijkheden die personen hebben om gewenste bestemmingen te bereiken, is deel van een aantrekkelijke leef- en onder­nemers­klimaat. Het op peil houden van een aantrekkelijk ondernemersklimaat wordt beïnvloed door onderwerpen als vergunningen­beleid en bedrijventerrein-ontwikkelingen. Onder deze opgave vallen ook grote thema’s als CO2- en energie-neutraliteit en verduurzaming en de landbouwtransitie naar een gezond voedselsysteem en een vitaal platteland.

Doorontwikkelen maatschappelijke opgaven

De gemeente staat voor een grote maatschappelijke opgave: we streven naar een samenleving waarin iedere inwoner naar vermogen meedoet, waarin mensen zich met elkaar verbonden weten en samen redzaam zijn. Zo nodig draagt de gemeente zorg voor een vangnet van ondersteunende voorzieningen. We blijven daarbij uitnodigend, oplossingsgericht, gericht op samenwerking, participatief en meer vanuit de eigen verantwoordelijkheid en kracht van de inwoner (zelf-samen-gemeente). We moeten ons daar als gehele gemeente verder in blijven ontwikkelen.