CONTINU VERANDERENDE OMGEVING

Wie even stil staat en om zich heen kijkt, ziet dat van alles in beweging is. We leven in een snel veranderende wereld en tijdsgewricht. Mondialisering, digitalisering, stelsel­herzieningen, financiële onzekerheden en onverwachte gebeurtenissen, zoals de coronapandemie, dragen bij aan een voorheen ongekende dynamiek. Sommigen denken dat het straks hetzelfde is als het was of nu is. Anderen zijn ervan overtuigd dat onze manier van leven en werken voor altijd zal veranderen. Wat zeker is, is dat het tempo van veranderingen de komende jaren onverminderd hoog blijft. Ook in Barneveld. Zo heeft de gemeenteraad onlangs de hoofdlijnennotitie vastgesteld. Hierin is een richting uitgesproken om tussen nu en 2040 te groeien naar een inwoneraantal van circa 85.000 inwoners. Daarbij groeien we van Veluws dorp naar een zelfbewuste regionale partner. Met andere woorden: we staan voor een volgende schaalsprong. Hierbij is het behoud van de identiteit van de kernen & dorpen een randvoorwaarde. Ook de relatie met inwoners, bedrijven en instellingen is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Wij zetten daarom steeds meer onze kennis en deskundigheid in om samen met onze omgeving maatschappelijke vraagstukken een stapje verder te helpen. We zoeken naar andere manieren van werken en organiseren. Meer vanuit de opgave en gebiedsgericht. Dat is niet nieuw. Onze ambitie, strategische doelen en aanpak hebben we vastgelegd in onze visie naar de toekomst ‘Blij met Barneveld’. Deze visie vormt de basis en het vertrekpunt voor dit groeiplan, dat er invulling aan gaat geven.