BELANGRIJKSTE VERANDER­DOELEN VOOR DE KOMENDE JAREN EN ACTIVITEITEN

We werken opgavegericht en zijn intern daarop ingericht

De opgave (vraag/behoefte vanuit de Barneveldse samenleving, het gebied/ inwoners/ ondernemers/partners) is leidend voor de manier waarop we ons werk organiseren en vormgeven. We zijn nu sterk sectoraal ingericht, zowel ambtelijk als bestuurlijk, terwijl veel opgaven over sectoren heen gaan en een integrale afweging en aanpak vragen. Opgavegericht werken betekent meer samenwerken in tijdelijke teams als een project of programma. Intern, maar vooral ook met maatschappelijke partners. Deze manier van werken vraagt om andere professionele competenties, om andere sturing (inrichting van de governance, opdrachtgeverschap, een slagvaardig management), we werken zakelijker en hebben overzicht over welke opgaven we hebben en hoe we daarin onze middelen inzetten (portfolio­management), ander leiderschap. Hierin nemen we ook mee dat we in 2022 onze manier van organiseren tegen het licht houden. De inrichting van de organisatie moet onze gewenste manier van werken ondersteunen. Daarop richten we de veranderactiviteiten in de komende tijd.

Activiteiten gericht op dit doel in de komende tijd

 • Inrichten van portfoliomanagement (doorontwikkelen van CIS-capaciteits­management systeem).
 • Ontwikkelen van competenties op het gebied van project-, programma- en procesmanagement (project- en programmamanagement, opdracht­geverschap, etc.).
 • De reguliere P&C en verantwoordingscyclus verbeteren.
 • Implementeren omgevingswet in de organisatie.
 • Doorontwikkelen eigentijdse dienstverlening.
 • Principes van opgavengericht werken vertalen naar de manier van werken en het bestuurlijk opdrachtgeverschap.
 • Voor 1 januari 2022 is de samenstelling, werkwijze en inrichting van het MT duidelijk.
 • Voor 1 januari 2023 is duidelijk wat de doorontwikkeling betekent voor de verschillende teams.

We versterken ons strategisch vermogen

Als we als organisatie groeien en een andere rol in de regio willen spelen, kan dat alleen als we ons strategisch vermogen gaan vergroten. Wanneer we de waan van de dag overstijgen en investeren in strategische ontwikkeling en strategische competenties. Dat vraagt in de breedte investeren in dit strategisch vermogen. Binnen teams, bij het management, bij het bestuur, in bepaalde vormen van overleg, etc.

Activiteiten gericht op dit doel in de komende tijd

 • Maken van plan voor versterken strategisch vermogen.
 • We houden een kwantitatieve en kwalitatieve scan van onze organisatie in 2022.

We werken aan een krachtige bedrijfsvoering en we zijn als organisatie in control om de opgaves aan te gaan

We zijn als organisatie ‘in control’. We werken slim en efficiënt. We doen meer met minder middelen. Hierin speelt bedrijfsvoering een belangrijke rol, maar voor de hele organisatie vraagt dit een andere houding t.o.v. (financiële) processen, ICT, beheer, etc. Door middel van business cases kijken we of activiteiten anders georganiseerd moeten worden, hierbij zijn er geen ‘heilige huisjes’. De ambitie is dat we de bedrijfsvoeringprocessen eind 2024 op orde hebben, er meerjarige informatie is en een aantal businesscases met impact zijn uitgevoerd. Ondertussen lopen er allerlei initiatieven op dit gebied die meer op elkaar afgestemd gaan worden.

Activiteiten gericht op dit doel in de komende tijd

 • Inrichten van een deelprogramma “De basis op orde”.
 • Project “Kern van de zaak” implementeren.
 • Uitvoeren businesscases.

We werken doelgericht samen aan onze kernwaarden

Verwachtingen, resultaten, opdrachten en afspraken zijn aan de voorkant helder en feedback op het resultaat wordt op een constructieve manier gegeven en ontvangen. Leidinggevenden geven richting en faciliteren medewerkers bij het behalen van gezamenlijke doelen (er is sprake van dienstbaar/verbindend leiderschap). Het MT heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om gewenste houding en gedrag: toont leiderschap, werkt als collectief doelgericht samen (‘gedeeld eigenaarschap’ van alle opgaven), maakt duidelijke keuzes en afspraken en spreekt elkaar hierop aan, stelt middelen beschikbaar en haalt (hiermee) het beste uit zichzelf en de medewerkers. Afdelingshoofden en teamleiders weten wat van hen wordt verwacht in hun rol als leidinggevende. Er is een duidelijk profiel aanwezig met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, inclusief gewenst span of control. Teamleiders worden door het MT (meer en eerder) betrokken bij het maken en uitdragen van de consequenties van (strategische) keuzes en medewerkers ervaren vanuit het MT een heldere koers. Er is meer onderlinge samenwerking en synergie tussen de teamleiders. Medewerkers handelen doelgericht conform onze ambitie ‘Blij met Barneveld’ en onze kernwaarden. Zij kennen hun doelen (taak en rol) en beoogde resultaten en weten hoe deze bijdragen aan collectieve ambities en opgaven (doelen centraal, regels hanteren naar ‘de bedoeling’). We ontwikkelen hiertoe nieuwe competenties (strategisch vermogen, processen begeleiden en verbinden, oplossingsgericht communiceren, digi-fit zijn, etc.).

Activiteiten gericht op dit doel in de komende tijd

 • Serie van (twee-)maandelijkse MT-sessies waarin gesproken wordt over veranderrichting en eigen rol.
 • Traject met Teamleiders over sturende rol in de verandering.
 • Mede op basis van medewerkers(tevredenheids-)onderzoek (samen met OR) in 2022 bepalen wat voor medewerkers nodig is.
 • Faciliteren teamontwikkeling vanuit de filosofie van “opgavegericht werken”.
 • Elk kwartaal een “Aan het stuur – op koers gesprek” op alle niveaus (bestuurlijk en ambtelijk).
 • Communicatietraject richting de hele organisatie (op basis communicatieplan).
 • Afstemming met programma implementeren omgevingswet.

We werken waar we nodig zijn, ook op locatie

Iedere medewerker werkt tijd- en plaats onafhankelijk aan opgaven en kiest de bij de opgave horende meest passende rol en werkplek. We zetten talent in waar het nodig is. Medewerkers krijgen de faciliteiten om op ‘de nieuwe manier’ (wendbaar, papierloos, tijd- en plaats onafhankelijk) te werken.

Activiteiten gericht op dit doel in de komende tijd

 • Project werken in de toekomst.