2. We maken dit met z’n allen waar!

Processen & systemen

Planmatig werken, gestructureerd verbeteren van repetitieve taken en gericht experimenteren is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van onze koers. Continu verbeteren op basis van de steeds wijzigende vraag van de klant. Zonder actuele, geïntegreerde klantgegevens is dit onmogelijk.

Barneveldse uitgangspunten

 • Flexibiliteit en modulariteit in onze werkwijze is nodig om te kunnen anticiperen op het steeds veranderende landschap.
 • Bij herinrichten van processen optimaliseren we op basis van de klantreis.
 • Daarbij zoeken we naar toegevoegde waarde die processtappen bieden in het leveren van diensten aan onze klanten. Als een stap geen meerwaarde oplevert voor de klant, kan deze vervallen.
 • Bij introductie van nieuwe technologische mogelijkheden bouwen we een proces helemaal opnieuw op.
 • Standaardisatie is belangrijk voor digitale processen, waar mogelijk al op landelijk niveau. Door bekende gegevens te koppelen kan (aan)vraag ook digitaal een persoonlijke klantreis vorm krijgen.
 • Als we moeten kiezen welke processen we optimaliseren, dan prioriteren we op basis van gebruik en complexiteit van het proces.
 • Zaakgericht werken ondersteunt klantgericht denken en handelen en levert ons het integraal klantbeeld. In (automatische) beantwoording gaat een referentienummer mee; deze informatie wordt gebord in het klantbeeld. 
 • Alle ingediende (aan)vragen en meldingen gaan via een automatische routering, inclusief registratie en archivering naar de behandelaar.
 • Op gebied van techniek zorgen we voor open API koppelingen tussen de voor klanten allesbepalende momenten binnen een proces (touchpoints).
 • Data blijft bij de bron, tenzij….
 • We garanderen documentintegriteit. 
 • Intern richten we processen zo in dat de interne dienstverlening naadloos verloopt. We weten van elkaar wie wat doet en maken daar duidelijke afspraken over. 
 • We voldoen aan wet- en regelgeving. Bij innovaties handelen we in geest van de wet. 
 • Bij innovaties stellen wij ons op als ‘voorloper’ volgens de innovatietheorie van Rogers.
 • We staan daarmee open voor innovaties in de dienstverlening, maar wachten daarbij wel op het moment dat de grootste kinderziektes eruit zijn. Om innovaties maatschappelijk relevant te laten zijn, hebben wij als overheid ook een aanjagende rol.

We maken dit met z’n allen waar!