Sport- en Beweegakkoord Barneveld grote meerwaarde

De generatietuin bij zorgorganisatie Norschoten in maart opgeleverd en heeft als doel om iedereen, jong en oud, samen in beweging te krijgen.

In de gemeente Barneveld hebben zeventien vertegenwoordigers van sport, welzijn, zorg en onderwijs samen met de gemeente en enkele inwoners het Sport- en Beweegakkoord vorm­gegeven en ondertekend. Het Barneveldse Sport- en Beweegakkoord sluit aan bij het Nationaal Sport­akkoord van de Rijksoverheid. Het uitgangspunt van het Sport- en Beweegakkoord is, dat iedereen nu en in de toekomst plezier van sport kan hebben; ongehinderd, in een veilige gezonde omgeving en niemand uitgezonderd. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt. Twee vertegenwoordigers vertellen waarom zo’n sport- en beweegakkoord belangrijk is.

Petra van den Brink, werkzaam in de revalidatie­zorg bij zorgorganisatie Norschoten: “In mijn werk zie ik vaak mensen die revalideren na een beroerte of hersen­tumor of andere complexe problematiek. Wanneer je hen vraagt wat ze als eerste weer willen kunnen, is het antwoord vaak: “Ik wil weer met mijn vrienden naar de sportclub, weer meedoen in de maatschappij!” Vaak loopt men er tegenaan dat meedoen in een ‘gewoon’ team niet meer haalbaar is. Voor deze mensen is het best een uitdaging om dan toch in beweging te blijven. Daarom wilde ik me graag inzetten voor dit lokale Sport- en Beweegakkoord. Samen kunnen we een verschil maken.”

Belang van bewegen voor jongeren

Jim Rozenberg, directeur bedrijfsvoering van school De Meerwaarde, ziet het belang van bewegen voor jongeren. “Sport en bewegen dragen bij aan het welzijn van leerlingen en de betekenis ervan op hun leren. Het bewegingsonderwijs wil de jongeren leren om het sporten en bewegen zodanig te omarmen, dat zij dit ook ná hun school­loop­baan blijven doen. Daarvoor moeten er in hun omgeving wel goede sportfaciliteiten zijn. Het Sport- en Beweegakkoord geeft daar een goede impuls aan.”

Meerwaarde breed gedragen akkoord

Petra en Jim geven aan dat het veel meerwaarde heeft dat zoveel verschillende partijen hun inbreng hebben geleverd aan het Sport- en Beweegakkoord. Jim: “In de gesprekken reiken we elkaar goede ideeën aan, bijvoorbeeld over hoe we aan de bestaande faciliteiten meer maatschappelijke waarde kunnen geven. Maar ook over nieuwe sport- en bewegingsinitiatieven. Samen sporten is gezond en geeft ook meer betrokkenheid bij elkaar. Meer onderlinge verbindingen zijn waardevol voor onze Barneveldse samenleving”. Petra vult aan: ”Het is een gemêleerde club mensen. Zij willen iets betekenen voor de maatschappij en kunnen sporten en bewegen goed promoten. Er ontstaan netwerken, waarin we veel van elkaar kunnen leren.”

Thema’s

In het Sport- en Beweegakkoord Barneveld staan gezamenlijke ambities om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten sporten en bewegen. De thema’s die centraal staan in het akkoord zijn:

  1. Vitale sport- en beweegaanbieders
  2. Sport en bewegen voor kwetsbare groepen
  3. Jeugd vaardig in beweging
  4. Sport en bewegen in de openbare ruimte

Jim Rozenberg acht al deze thema’s belangrijk voor de scholen. “Sport en bewegen in de openbare ruimte heeft een aanvullende speciale plek. De Meerwaarde is samen met de gemeente Barneveld en meerdere sportverenigingen aan het onderzoeken of er een sportcomplex kan komen waar verschillende maatschappelijke groepen gebruik van kunnen maken. Onze gezamenlijke ambitie is om een atletiekbaan te combineren met skeeler- en andere sportfaciliteiten. Zo’n sportfaciliteit kan veel betekenen voor een goed sport- en beweegklimaat in de omgeving van Barneveld.”

Jim Rozenberg

Kwetsbare groep een handje helpen

Petra van den Brink zet zich specifiek in voor sport en bewegen voor kwetsbare groepen. Zij is op dat onderdeel zelfs ambassadeur van het project. “Zowel jongvolwassenen als ouderen hebben soms moeite om mee te blijven doen in de maatschappij. Hoe mooi zou het zijn als we kwetsbare groepen een handje kunnen helpen door ze meer te betrekken bij de huidige sport- en beweeg­aanbieders. Bijvoorbeeld door samen naar een wedstrijd te kijken of samen te bewegen. Zo hebben we bij Norschoten een 'generatie­tuin'. Dit is een gedeelde plek in het groen, waar verschillende generaties samen kunnen vertoeven. Ons doel was om meer mensen uit de buurt te betrekken bij onze zorg­organisatie, zodat jong en oud samen bewegen. Dan zie je wat kwetsbare mensen nog wél allemaal kunnen en hoe zij genieten als iedereen samen in beweging komt.”

Sport verbroedert

Volgens Jim was de verbindende werking van sport al zichtbaar tijdens het proces om te komen tot dit Sport- en Beweegakkoord: “Sport verbroedert; voor mannen én vrouwen. In een samenleving zoek je elkaar op. En dat gaat over de grenzen heen van welke achtergrond iemand heeft. Ik onder­streep het belang van deze verbindende werking. Het was prachtig om mee te maken hoeveel verschillende mensen van de verschillende verenigingen bij elkaar zijn gebracht. Hoe zij tijd hebben gecreëerd om in de dialoog, te komen tot ideeën en initiatieven. En met een mooi resultaat. Daar zag je al de gezonde werking van sociale verbinding.”

Kom in beweging! Het Sport- en Beweegakkoord is er om alle doelgroepen in de gemeente Barneveld te stimuleren om in beweging te komen. Op www.sportakkoord.nl vindt u het Sport- en Beweegakkoord. Onderaan die pagina vindt u alle lokale akkoorden. Partijen en organisaties die nog niet zijn aangehaakt, zijn van harte welkom om mee te doen. Petra van den Brink zegt hierover: “De gemeente Barneveld heeft al veel voorwerk gedaan, maar ook veel input verwerkt vanuit bewoners en verenigingen. We hebben vanuit het Rijk geld gekregen om initiatieven te subsidiëren. In het Sport- en Beweeg­akkoord Barneveld zie je wat er allemaal al ontwikkeld is in onze gemeente. Kijk vooral wat je zelf als aanvulling zou kunnen bieden! Heb je een plan en net een zetje in de rug nodig voor financiering? Of wil je met anderen overleggen over de uitvoering ervan? Meld je dan bij de heer Philip Maat via p.maat@barneveld.nl! Zo brengen we samen iedereen in beweging. En dat heeft alleen maar voordelen! Je voelt je beter, bent gezonder, blijft langer mobiel en kunt langer thuis blijven wonen. Bovendien zijn de ziektekosten ook lager. Dus lees vooral het Sport- en Beweegakkoord Barneveld en kom in beweging!”