Buurtbemiddeling beste oplossing bij burenruzies

Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners… Buurtbemiddelaars van Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Maar liefst 70% van de aangemelde zaken wordt goed opgelost. Een team van getrainde bemiddelaars helpt mensen bij het oplossen van burenconflicten. Maar nog niet iedereen vindt zijn weg naar buurtbemiddeling en dat willen we graag veranderen!

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Wanneer inwoners van onze gemeente een probleem ervaren met hun buren is het vanzelfsprekend dat ze eerst zelf proberen tot een oplossing te komen. Maar soms lukt dat niet en is hulp welkom. En die hulp is er in de vorm van buurtbemiddeling.


Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel is een organisatie waarin de gemeentes Barneveld en Scherpenzeel, de Woningstichting Barneveld en de politie samenwerking. De organisatie heeft een team van negen gekwalificeerde bemiddelaars, die buren helpen hun conflict op te lossen.


Heeft u een probleem met uw buren en het lukt niet om dat zelf op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling, Henk van Veldhuizen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-10670676 of buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl.


Hij luistert naar uw verhaal en bekijkt samen met u of buurtbemiddeling iets voor u zou kunnen betekenen. Is dat het geval dan worden twee buurtbemiddelaars ingeschakeld, die eerst bij u en bij uw buren een kennismakingsbezoek brengen. Dit is een kort bezoek van ongeveer een half uur, waarbij u nogmaals kunt toelichten wat er aan de hand is. Uw buren kunnen dat ook doen. De bemiddelaars zullen aan u en uw buren de vraag voorleggen of u bereid bent om onder leiding van de bemiddelaars, op een neutrale locatie, met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens zo’n bemiddelingsgesprek kunnen alle aspecten van het conflict besproken worden en zoekt u samen naar een oplossing. Als dat lukt, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een zogenaamde intentieverklaring die door beide buren wordt ondertekend. Via de coördinator ontvangt u daar een kopie van.

Geen rijdende rechters

Buurtbemiddelaars zijn dus geen rijdende rechters! Ze ondersteunen buren in het vinden van een oplossing voor hun conflict door goede communicatie te bevorderen. Ze zijn getraind om de juiste vragen te stellen en escalatie te voorkomen. Ook in situaties waar buren al niet meer op een oplossing hadden gerekend worden vaak mooie resultaten geboekt.


Soorten overlast

De top 3 van meest voorkomende klachten is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties geven aan dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen getrainde bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gemiddeld gaat het om zo’n 20% van het aantal aangemelde zaken dat als complex wordt aangemerkt. Buurtbemiddeling schakelt dan haar grote netwerk in om de juiste personen of instanties erbij te betrekken.


Gecertificeerde organisatie

Het functioneren van Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel is door de overkoepelende organisatie, het C.C.V. (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), op vastgestelde criteria beoordeeld. Deze beoordeling heeft geleid tot certificering van de organisatie.

Tips en contact

Op de website www.problemenmetjeburen.nl zijn tips te vinden om zelf problemen met de buren op
te lossen.

Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel