De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De komende periode groeit de gemeente naar zo’n 70.000 inwoners. Nieuwe woonwijken worden vooral in dorpen als Barneveld en Voorthuizen ontwikkeld: Veller, De Burgt, Holzenbosch en Wikselaarse Eng. En de nieuwe wijk Bloemendal, met in totaal zo’n 1500 woningen. De voorbereidingen voor de ontwikkeling van deze wijk zijn in volle gang. We informeren u graag over de stand van zaken en wat er de komende periode gaat gebeuren.

Projectleider Gaatze Rekker en stedenbouwkundige Anouk Dankaart-Steenblik, werkzaam bij de gemeente Barneveld, zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste woonwijk van de gemeente Barneveld. “Een prachtige wijk om te ontwikkelen”, vertelt Gaatze Rekker. “En… een van de eerste woonwijken in Barneveld die zonder gas wordt gerealiseerd.” Anouk Dankaart beaamt dat: “Bloemendal wordt een bijzondere wijk, omdat we – nog meer dan anders – bij het opzetten van de wijk rekening houden met de bestaande groen- en waterstructuren in het gebied. We hebben daar bewust rekening mee gehouden zodat we zoveel mogelijk bestaande structuren kunnen behouden, maar de wijk hierdoor ook een leefbare en duurzame uitstraling geven.”


Structuren

De gemeenteraad van Barneveld stelde in maart 2017 het Masterplan Barneveld-Noord – zoals Bloemendal toen nog heette – vast.
Wethouder Aart de Kruijf: “We hebben vervolgens het bestaande landschap – zo goed mogelijk – vertaald naar stedenbouwkundige structuren waarmee we een stedenbouwkundig plan konden opstellen. We hebben, om een aantal voorbeelden te geven, historische lijnen in het gebied aangevuld met een fietspad, bestaande sloten ingezet voor de waterberging en volwassen bomen zoveel mogelijk proberen te sparen, zodat de wijk er straks niet zo ‘nieuw’ uitziet. Een groene wijk met een diversiteit aan woningen. Een wijk van en voor Barnevelders”, vertelt De Kruijf.


Historie

De nieuwe woonwijk Bloemendal moet nog worden ontwikkeld, maar het is niet voor het eerst dat op deze plek werd gewoond en gewerkt. De afgelopen periode zijn belangwekkende opgravingen in het gebied gedaan. Er zijn bijvoorbeeld restanten van verschillende spiekers gevonden. Dat zijn kleine gebouwen op palen waar mensen hun eten bewaarden (zodat het niet op de grond lag). “We verwerken deze historische elementen ook in de nieuwe woonwijk. Zo komt in een klein deel van de wijk een cluster van gestapelde woningen. Deze woonblokjes worden, net als de historische spiekers, iets boven het maaiveld opgetild. Bij spiekers deed men dat vanwege de natte ondergrond, in Bloemendal doen we dit om de auto’s onder de gebouwen te kunnen parkeren”, legt Anouk uit.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de Nieuwsbrief Bloemendal!
Op www.woneninbloemendal.nl kunt

u zich onder het kopje ‘Contact’ aanmelden voor de nieuwsbrief waarmee wij u de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe woonwijk Bloemendal.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op

Projectleider Gaatze Rekker en stedenbouwkundige Anouk Dankaart-Steenblik zijn enthousiast over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Bloemendal en willen dit graag met omwonenden en andere betrokkenen oppakken.

Hoe kijkt Anouk naar Bloemendal?

“Ik ben erg enthousiast over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Bloemendal. De omvang van de wijk maakt het ook tot zo’n bijzonder project. Als stedenbouwkundige vind ik het een fantastische uitdaging zoveel mogelijk rekening te houden met bestaande structuren in het gebied en deze in te passen in de nieuwe woonwijk waar en waardoor mensen zich straks écht thuis gaan voelen. En zeg nou zelf… het gebied is zó prachtig divers: aan de westkant de Nijkerkerweg met een aantal boerenerven, aan de zuidkant het Oosterbos, de sportvelden en De Vaarst en aan de noordzijde de agrarische landerijen en de Esvelderbeekzone. Al deze randen vragen om een andere overgang naar het gebied in de omgeving van Bloemendal en dat willen we graag samen met omwonenden en andere belanghebbenden bespreken.


In de woonwijk Bloemendal komen zeven verschillende woonsferen die zijn geïnspireerd op het huidige landschap. Vanaf de westzijde (de Nijkerkerweg) komen langgerekte groene ruimten met afwisselend woonvelden. Aan de oostzijde komen juist meer houtwallen voor en wordt de kleinschaligheid in erven vertaald.


Kortom: een wijk waar we verschillende woonsferen willen ontwikkelen die allemaal te maken hebben met de omgeving waarin ze worden gerealiseerd. Omdat we zorgvuldig willen omgaan met het gebied waar al zoveel eeuwen geleden mensen woonden en werkten. Waar de natuur het landschap vormde en waarmee we deze groene erfenis de basis laten zijn voor een prachtige wijk waar mensen met plezier zullen wonen.”

Opzet

Projectleider Gaatze Rekker ziet uit naar het moment dat de ontwikkeling écht van start gaat. “We zijn de afgelopen jaren vooral beziggeweest met alle voorbereidingen die nodig zijn om deze grote wijk te ontwikkelen. Nu werken we toe naar het moment dat we de plannen – met omwonenden en met andere belangstellenden – kunnen presenteren en iets concreter kunnen aangeven hoe de ontwikkeling van de woonwijk Bloemendal gestalte krijgt.”


Bestemmingsplan Bloemendal I

De afgelopen periode is – op basis van het stedenbouwkundig plan – het eerste deelplan opgesteld: Bloemendal I met circa 400 woningen en voorzieningen. “Bloemendal I ligt tussen de Nijkerkerweg en de Bloemendaallaan. Het is de bedoeling dat dit plan binnenkort als een voorontwerp bestemmingsplan wordt gepresenteerd. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid om te laten weten wat zij van het plan vinden. We zijn erg benieuwd naar hun reactie. We bekijken of deze reacties aanleiding geven om het plan op onderdelen aan te passen. Daarna volgt het formele traject en kunnen zienswijzen worden ingediend. We hopen natuurlijk dat, met de eventuele wijzigingen na het voorontwerptraject, geen zienswijzen ontvangen zodat we van start kunnen met de bouw van de wijk. Zodat belangstellenden voor een woning in Bloemendal zich kunnen voorbereiden op een verhuizing naar deze nieuwste woonwijk van Barneveld”, aldus Gaatze Rekker.


Ontsluiting

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Bloemendal betekent ook dat de gemeente moet nadenken over hoe de wijk wordt ontsloten – voor auto’s maar ook voor fietsers en voetgangers. Al eerder werd besloten dat de hoofdontsluiting van Bloemendal niet via de wijk De Vaarst plaatsvindt. Dat zou voor de bestaande wijk teveel verkeersbewegingen betekenen en dat komt de veiligheid niet te goede. De hoofdontsluiting is aan de Nijkerkerweg gepland. Wel komt er een autoverbinding tussen de voorzieningen bij de nieuwe Koningin Julianaschool en de nieuwe wijk, maar deze verbinding is vooral bestemd voor bestemmingsverkeer. Tussen de nieuwe woonwijk Bloemendal en de bestaande wijk zal wel een aantal fietsverbindingen worden aangelegd, zodat bewoners in bestaande wijken de winkels en andere voorzieningen kunnen bereiken (om te voorkomen dat ze helemaal zouden moeten omrijden via de Nijkerkerweg).


Voorzieningen

Ten noorden van de huidige sportvelden wordt namelijk een voorzieningenplein – met daaromheen verschillende wijkvoorzieningen – gerealiseerd. Het is de bedoeling dat op dit plein een aantal spanten van een agrarische stal blijft staan. Het plein krijgt daarmee een unieke uitstraling en behoudt ook een relatie met het oorspronkelijke gebruik. Het plein krijgt de naam ‘Energieplein’. Jongeren van het Johannes Fontanus College hebben allerlei ideeën aangedragen hoe we op het plein op een duurzame manier energie kunnen opwekken.