Stand van zaken in Voorthuizen:

Hoe staat het met de nieuwbouw of aanleg van...?

Voorthuizen groeit hard. Ook de dorpsvoorzieningen in Voorthuizen moeten meegroeien. Er staat daarom een flink aantal nieuwbouw-projecten in de startblokken. Te beginnen met een nieuw, modern dorpshuis met een sporthal aan de Wikselaarseweg. Kindcentrum De Hoeksteen krijgt aan deze weg ook een nieuw schoolgebouw. Midden in het dorp, aan de Jan Steenstraat, gaat de gemeente een nieuwe en moderne gymzaal realiseren op nagenoeg dezelfde plek als waar de oude gymzaal De Brug nu staat. Voor de korfbal realiseert de gemeente in samenwerking met de korfbalvereniging CKV Spirit nieuwe korfbalvelden aan de Jan de Jagerweg naast sporthal De Voorde. Op de genoemde locaties wordt nu nog niet gebouwd. Dat gaat later gebeuren. In de afgelopen periode is vooral veel voorbereidend werk gedaan om toekomstige nieuw-bouw mogelijk te maken. Wat is de huidige stand van zaken?

Dorpshuis met sporthal

Om het nieuwe dorpshuis met sporthal en beachcourt (buitenveld van zand voor volleybalvereniging SDS) aan de Wikselaarseweg te kunnen realiseren, heeft de gemeenteraad op 30 januari het bestemmingsplan Kromme Akker-Zuid vastgesteld. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan, kan de gemeente het aanbestedingstraject opstarten. Dit voorjaar wordt al gestart met het bouwrijp maken van de grond. Als alles volgens verwachting verloopt, kan een nog te selecteren aannemer rond de zomervakantie starten met de bouw Een jaar later, rond de zomer van 2020, zou alles klaar voor oplevering kunnen zijn (alles onder voorbehoud van lopende procedures).


Het nieuwe dorpshuis met de sporthal is compact en multifunctioneel. In de gevels komt veel hout en glas. Het gebouw heeft hierdoor een natuurlijke, open en uitnodigende uitstraling. De gevels en het dak hebben een goede geluidswering. Ze zijn extra zwaar uitgevoerd. Het gebouw wordt volledig energieneutraal, met onder andere zonnepanelen op het dak, warmte- en koudeopslag en geen gasaansluiting. Alle huidige gebruikers van dorpshuis ’t Trefpunt aan de Roelenengweg krijgen een plek in het nieuwe dorpshuis.


Het nieuwe dorpshuis krijgt een gezellige huiskamer met horeca, multifunctionele vergaderruimten met verschuifbare wanden, een (jongeren)ruimte met multimedia, een kegelbaan en geïsoleerde oefenruimten voor muziek. Centraal in het gebouw komt een verhoogd podium voor optredens. Ook Bibliotheek Barneveld krijgt een eigen ruimte in het dorpshuis. In verbinding met het dorpshuis staat de sporthal. Deze is groter dan de huidige sporthal in ’t Trefpunt: in de nieuwe sporthal is ruimte voor 3 volleybalvelden en 4 oefenvelden.


Daarnaast heeft volleybalvereniging SDS een kantine op de eerste verdieping, die ook door andere verenigingen is te huren. Op deze verdieping is ook de vaste tribune met ca. 50 zitplaatsen. Daarnaast wordt in overleg met de verenigingen nog onderzocht of een inschuifbare tribune voor maximaal 150 personen gerealiseerd kan worden.

Nieuwe inrichting van de omliggende wegen

De herinrichting van een deel van de Wikselaarseweg (ten noorden van de nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng) is inmiddels in volle gang. Het maakt onderdeel uit van het bouwrijp maken voor de wijk. Hoe staat het met deze herinrichting? De Wikselaarseweg is inmiddels in puinverharding aangelegd. Komende maand start het asfalteren (bij gunstige weersomstandigheden, dus geen vorst). Daarna kan de weg weer (tijdelijk) open. Er is dan nog geen “knip” in de Wikselaarseweg aangebracht, om doorgaand autoverkeer ter hoogte van de Strausslaan op de Wikselaarse weg onmogelijk te maken. Deze knip volgt later dit jaar, als de hoofdontsluitingsweg (doortrekking van de Holzenboschlaan vanuit Holzenbosch naar de Wikselaarseweg) is aangelegd. Om de nieuwe dorpsvoorzieningen aan de Wikselaarseweg op de fiets direct bereikbaar te maken, komt er vanuit de Kromme Akker ook een extra fietsverbinding.


De inrichting van de Bakkersweg gaat ook veranderen. Eerder werd al besloten dat de komgrens op de Bakkersweg opschuift in zuidelijke richting zodat de gehele Bakkersweg binnen de bebouwde kom komt te liggen (30 km/uur). In combinatie met groot onderhoud aan de weg wordt de huidige inrichting herzien. Hierbij wordt gedacht aan een rijbaan (voor auto en fietsverkeer) in klinkerverharding met aan minimaal één zijde van de weg een voetpad. De gemeente wil dit jaar de plannen hiervoor verder uitwerken samen met de aanwonenden van de Bakkersweg en andere belanghebbenden. Uitgangspunt is dat de nieuwe inrichting gereed is als het dorpshuis in gebruik genomen wordt.

Kindcentrum De Hoeksteen

Bij het dorpshuis en de sporthal komt ook een nieuw schoolgebouw voor kindcentrum De Hoeksteen. Met het vaststellen van het bestemmingsplan Kromme Akker-Zuid door de gemeenteraad op 30 januari jl. is de komst hiervan mogelijk gemaakt. Dit voorjaar wordt al gestart met het bouwrijp maken van de grond bij de Wikselaarseweg. PCO Gelderse Vallei zal zelf het aanbestedingstraject voor de bouw van het kindcentrum starten (het schoolbestuur heeft zelf de regie op de nieuwbouw. Als alles volgens verwachting verloopt, kan dan rond de zomervakantie gestart worden met de nieuwbouw.. Een jaar later, rond de zomer van 2020, zou het nieuwe kindcentrum voor De Hoeksteen klaar voor oplevering kunnen zijn (alles onder voorbehoud van nog de doorlopen procedures).

Gymzaal De Brug

Er komt een nieuwe gymzaal aan de Jan Steenstraat op bijna dezelfde plek als de oude gymzaal De Brug. De nieuwe zaal komt alleen iets anders op het terrein te liggen. Begin maart zal de sloop van de oude gymzaal starten. Daarna start de bouw van de nieuwe gymzaal. Verwacht wordt dat deze in het najaar van 2019 open kan voor gebruik.


De nieuwe gymzaal wordt iets ruimer en hoger dan de oude gymzaal, hierdoor zijn er meer sporten mogelijk. Ook voor het bewegingsonderwijs in Voorthuizen is gymzaal De Brug belangrijk.

Korfbalvelden CKV Spirit op Harremaatweg

Rond De Voorde aan de Jan de Jagerweg komen korfbalvelden voor korfbalvereniging CKV Spirit. Sporthal De Voorde wordt in de toekomst het thuishonk van Spirit, waar de trainingen en de wedstrijden plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken, wordt ook de kantine van De Voorde uitgebreid en zijn er nog wat andere aanpassingen aan De Voorde noodzakelijk. Om het geluid bij het gebruik van de korfbalvelden naar De Steenkamp te verminderen, komt er tussen de korfbalvelden en de Jan de Jagerweg een absorberende geluidswering. In overleg met omwonenden is gekozen voor een groene geluidswering. Er komt een bloemrijke berm, enkele bomen en een wandelpad, met daarnaast een grondwalletje en een kokosscherm met klimop.


In overleg met omwonenden en de Spirit is er naast de korfbalvelden ruimte voor een speelveld en een hondenuitrenplaats (HUP). De omheinde Spirit-velden zullen in eerste instantie toegankelijk blijven voor omwonenden en spelende kinderen. Dit kan zo blijven als vernielingen uitblijven en er geen overlast is voor de buurt.


De gemeenteraad stelde onlangs op 30 januari het bestemmingsplan Jan de Jagerweg-Veldkampstraat-Harremaatweg vast om dit alles mogelijk te maken.


Naar verwachting verhuist Spirit medio 2020 van de Overhorsterweg naar De Voorde. Dan hebben alle huidige gebruikers van sporthal De Voorde en de sporthal in ’t Trefpunt een nieuw onderkomen gevonden in de nieuwe sporthal aan de Wikselaarseweg en is De Voorde compleet beschikbaar voor Spirit. In overleg met Spirit wordt gekeken wanneer de aanleg van de korfbalvelden en de overige aanpassingen in
De Voorde het beste kunnen plaatsvinden.