Verkeer

Welke route volgen we in 2019?

Barneveld wil een vitale en aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, werken en recreëren, voor nu en in de toekomst. Een goede bereikbaarheid voor bewoners, bedrijven en voorzieningen is daarbij onmisbaar. Barneveld wil een gemeente zijn waar ruimte is voor alle vormen van vervoer: voor auto’s, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en vrachtverkeer.

In het Gemeentelijke Verkeer- Vervoerplan (GVVP) geeft de gemeente hier samen met bewoners en andere belanghebbenden richting aan, met een horizon naar 2030. Het GVVP wordt jaarlijks uitgewerkt in een pakket maatregelen. Dit noemen we het Jaarplan. In het Jaarplan houden we rekening met de actualiteit, zoals nieuwe energievormen, technologische ontwikkelingen en de behoeften van gebruikers. Wat staat er op de planning voor 2019?

Investeren in bereikbaarheid.

Wat hebben we al bereikt? In 2019 wordt de Harselaartunnel in gebruik genomen. De Stationsweg is aangepast om de bereikbaarheid van Barneveld te waarborgen. Een rotonde bij de Van Wijnbergenlaan moet zorgen voor een natuurlijke overgang van ‘doorstroming’ naar ‘leefbaarheid’.
De snelle noord-zuid-fietsroute in Barneveld nadert voltooiing. Wat gaan we doen in 2019? Binnen de kernen realiseren we meer oplaadpunten voor e-rijders We maken een begin met de aanleg van de rondweg om Voorthuizen. In Garderen onderzoeken we hoe de overlast het vrachtverkeer verminderd kan worden. In Kootwijk, Terschuur en Kootwijkerbroek pakken we het sluipverkeer aan. In Stroe wordt een bedrijvenpark bereikbaar gemaakt. In Zwartebroek worden de oversteekplaatsen veiliger gemaakt. In De Glind verbeteren we de buurtbushaltes. Dit zijn zomaar een aantal maatregelen die op het programma staan van 2019.

Openbaar vervoer.
Dé basismobiliteit.

Wat is tot nu toe gedaan? Extra treinen zijn ingezet tijdens de spits in combinatie met het project ‘spitsmijden’. Vervoerder Keolis heeft op een aantal ov-knooppunten deelfietsen geplaatst. Vervoerder Connexxion heeft een proef uitgevoerd met e-bikes voor scholieren die de fiets pakken in plaats van de trein. Beide initiatieven verdienen lof en vervolg.


De komende tijd gaan we ons richten op een flexibel vervoersysteem, zoals bijvoorbeeld de buurtbus, automaatje en deelautoconcepten. We stimuleren en faciliteren vooral bereikbaarheid en vervoerskeuzen die bijdragen aan een gezonden veilig leefmilieu. Ook wil de gemeente bijdragen aan( zelfstandige) mobiliteit voor inwoners die die niet over eigen vervoer beschikken. Vanuit die gedachte denken wij met de provincie mee bij het invullen van een nieuwe flexibel ov-systeem vanaf 2021. We willen voorkomen dat bewoners die geen eigen vervoer bezitten of zelf niet kunnen reizen in een isolement raken. OV-ambassadeurs geven voorlichting aan ouderen over het OV.

Gezond en schoon’ vervoer. Dé duurzaamheid.

De laatste jaren is de fiets een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Tot op heden keken we bij het fietsbeleid vooral aar bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit. Nu zijn aspecten als gezondheid, luchtkwaliteit en economie steeds belangrijker Fietsen is immers gezond en goed voor het milieu.

De gemeente zet daarom in op betere fietsroutes, met veilige en comfortabele verbindingen tussen de dorpen en wijken. We ondersteunen initiatieven voor “nieuwe mobiliteit” zoals het delen van vervoersmiddelen.

Mensen maken de buurt. Dé veilige buurt!

Inwoners, belangenorganisaties, reizigers, vervoerders, bedrijven, overheden, en hulpdiensten helpen allemaal mee om het verkeer in goede banen te leiden. Het risico op ongevallen is het grootste bij jonge en oudere bestuurders. Hier gaan we de komende tijd meer aandacht aan besteden. De jonge bestuurders treffen wij vooral op het voortgezet onderwijs met projecten die een positief effect hebben op risico inschatting en –acceptatie. Ouderen zullen we vragen wat zij nodig hebben om zelf lang mobiel te blijven (bijvoorbeeld met de e-bike). Wat zijn uw of jouw ideeën als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid in de buurt? Mail uw vragen of ideeën naar verkeer@barneveld.nl.

Wat gaan we doen voor parkeren?

Grootste ergernis over parkeren is ‘te vol of te ver weg’. In overleg willen we zoeken naar oplossingen in de buurt, die niet ten koste gaan van groen, water, speelvoorzieningen et cetera. In de woonwijken willen we dit faciliteren door op acceptabele loopafstand van de woningen parkeerruimte in te richten. Op de bedrijventerreinen vragen we van de bedrijven om op eigen terrein te parkeren.


Voor fietsen in het centrum van Barneveld zullen er extra fietsstallingen bijkomen en camerabewaking wordt uitgebreid. Om de parkeertarieven laag te houden zullen we zoeken naar een efficiënte vorm van parkeerbeheer voor het centrum van Barneveld, waarbij we de stelregel hanteren: kortparkeerders dichtbij, langparkeerders op grotere afstand. Voor de toetsing van de toekomstige parkeerbehoefte voor nieuwe plannen en projecten (wonen, bedrijven, onderwijs, recreatie) worden de parkeernormen herijkt.

Rotondes: wat heb je er aan?

Je ziet steeds vaker dat rotondes de plaats van kruispunten overnemen. Niet zomaar, want rotondes zijn veiliger: 50% minder ongelukken. Het verkeer stroomt beter door op een rotonde en er is minder onderhoud nodig (geen verkeerslichten). Zij kunnen wel voor ‘rotondemoeheid’ zorgen als zij dichtbij elkaar staan. In 2019 voeren wij onderzoek uit naar de fiets-voorzieningen op/bij rotondes.

Veiligheid: wat weten we er van?

Jaarlijks wordt de verkeerveiligheidsmonitor opgesteld. Daarin staan alle feiten en cijfers over de stand van de verkeersveiligheid in Barneveld. Samen met de scholen voor voortgezet onderwijs en de verkeersvieligheidsorganisaties kijkt de gemeente naar de trends en ontwikkelingen. Wil je meer over weten over onveilige locaties of wie het meeste gevaar loopt?

Laadpalen: Het aantal elektrische voertuigen neemt de komende jaren toe. Hierdoor groeit de behoefte naar laadpalen in de openbare ruimte. Heeft u geen parkeer-gelegenheid op eigen terrein? En wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het opladen in de openbare ruimte?

Barneveldse jongeren doen onderzoek naar verkeersonveilige situaties

Op 1 november zijn haaientanden geplaatst bij het kruispunt op het fietspad, direct na het tunneltje in Veller. Julian en Rik (leerlingen van de middelbare school De Meerwaarde) hebben hierbij geholpen. Vorig jaar hebben zij meegedaan aan het project Speurtocht. Bij dit project geven jongeren aan de gemeente advies over waar volgens hen verkeersonveilige situaties zijn op de weg van huis naar school.

Julian en Rik gaven aan dat het kruispunt onveilig is en dat het verstandig is om haaientanden te plaatsen. Zij hebben dit gepresenteerd aan de wethouder Van Daalen op het gemeentehuis. Op uitnodiging van de gemeente zijn Rik en Julian op 1 november bij het plaatsen aanwezig geweest en hoe leuk is het dan als er ook geholpen mag worden. De haaientanden gaan zorgen voor een veiligere situatie, volgens Julian en Rik!


Het is erg waardevol om adviezen van leerlingen (of andere weggebruikers) te krijgen over situaties die verbeterd kunnen worden. Ook leerlingen van het Johannes Fontanus College en het Van Lodenstein College gaan aan de slag met het inspecteren van hun school-thuis-route en zullen hierover. Iedereen is benieuwd naar de adviezen.

Zie jij in jouw omgeving ook verkeersonveilige situaties? Denk dan vooral met de gemeente mee en vertel wat er volgens jou verbetert kan worden en op welke manier. Ideeën kunnen gemaild worden naar: verkeer@barneveld.nl